→ Více o seminářích | → Archiv seminářů

Seminář o hermetismu a Lóži U Zeleného Slunce

Hermetismus pojímá Lóže U Zeleného Slunce podle brožury, v níž se představuje, takto:

Základem hermetismu je soubor antických spisů (Corpus hermeticum, Smaragdová deska, Asklépios, Chaldejská orákula, část gnostických rukopisů z Nag Hammádí apod.) na něž potom navazují spisy jednotlivých oborů. Hermetismus lze také definovat jako vědu o skrytých silách přírody, vesmíru, člověka i Boha – nezajímají jej totiž jen jevy vnější (ty jsou zde jen prostředkem, někdy i bariérou), ale především ty vnitřní a duchovní. Hermetismus vše v přírodě a kosmu (i ony samé) chápe jako živé či „oduševnělé“ a vše má i svůj duchovní rozměr. Základním východiskem hermetického myšlení a bádání je předpoklad analogie mikrokosmu a makrokosmu a jejich vzájemného ovlivňování (tedy přímá souvislost či synchronicita mezi přírodou a člověkem na jedné straně a kosmem a Bohem na straně druhé). Smyslem hermetismu je pak na poznání a praxi založená vnitřní proměna – transmutace – člověka; to, co je v tradicích různě nazýváno jako výsledek Opus Magnum (Velkého Díla): Lapis philosophorum (Kámen Mudrců), Svatý Grál, Oheň Horev, Hvězda mágů, Elixír života, Panacea, Aurum potabile, Zlaté rouno atd. Hermetismus je vlastně výzvou k velkému duchovnímu dobrodružství – nabízí vzrušující poznávání a sebezkušenostní prožívání tajných nauk, dávných kultur, tradic, symbolů, obřadů, praktik (které jsou však nedílnou součástí vývoje naší kultury, a do jisté míry i součástí životů našich předků) – a tím i onu proměnu sebe samého. Dává poznávat a zakoušet svět jako předivo tajemných vztahů a souvislostí, aktivuje archetypální vnímání a cítění světa kolem nás i nás samých.

Lóže u Zeleného Slunce je svébytná a nezávislá esoterní skupina zabývající se studiem i praxí tzv. hermetických věd (jde o tradiční západní okultní nauky: alchymie, astrologie, magie, kabala, divinační metody, posvátná geometrie, hermetická filosofie apod.). Lóže působí především v Jihlavě, pobočku má ale i v Praze. Založena byla v r. 2011 a nyní patří k nejaktivnějším a nejotevřenějším okultním spolkům v ČR. Budeme hovořit především o vzniku a vývoji lóže, o jejích naukách a činnosti (v lóži je kladen velký důraz na rituální praxi). Podíváme se také na to, jak se liší od dalších esoterních skupin a v jakém se nachází kontextu na aktuální okultní scéně v Česku. Bude prostor i pro otázky. Lóži představí a na otázky bude odpovídat ideový otec a velmistr lóže Tabris.

Seminář se koná 7. března 2018 od 17 do 20 hodin (s krátkou přestávkou) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Černá 9, Praha 1 ve Velké posluchárně. Vstup zdarma.


O seminářích

Semináře pro veřejnost pořádá Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů od roku 1993. Jejich podoba se od té doby nezměnila. Mají obvykle hosta z některého náboženského hnutí, církve nebo jiného duchovního společenství. Tento host nemusí být nutně mluvčím nebo jiným reprezentantem svého společenství. Může hovořit sám za sebe a nepředpokládá se, že jeho projev bude předem připraven, naopak: vítán je neformální projev. V úvodní půlhodině host (nebo hosté) představí sebe i své společenství. Zbývající čas (kromě krátké přestávky) je věnován moderovanému rozhovoru s příchozími. Rozhovor nemá žádná omezení – kromě vyloučení agresivních nebo výsměšných otázek. Délka a atmosféra semináře dovoluje postupně přejít od ryze informativních otázek k důvěrnému sdílení víry hostů a příchozích. Seminář tak může nabýt podoby otevřeného mezináboženského dialogu.

Takových seminářů se dosud konalo asi sto. Roku 2012 ale bylo nutné jejich pořádání přerušit, a to pro velkou organizační náročnost. To ostatně bylo důvodem, proč Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů postupně upustila od pořádání konferencí. Ty se po několik let na začátku jejího působení konaly pravidelně nejprve dvakrát, později jednou ročně několik let.

Tradice seminářů byla obnovena na podzim roku 2017.

Odborný základ pořádání seminářů je vypsán ve studii VOJTÍŠEK, Zdeněk: Výzvy, specifika a možnosti dialogu se stoupenci nových náboženských hnutí ve světle díla W. C. Smithe, in: FLOSS, Karel, HOŠEK, Pavel, ŠTAMPACH, Ivan O., VOJTÍŠEK, Zdeněk: Cesty k porozumění jinému, Praha: Dingir 2008, s. 125-161. Dostupné v pdf.

→ Všechny pozvánky na semináře.